ЦЕНИ

Месечната такса за абонаментно счетоводно обслужване се договаря предварително и  зависи от:
-  броя на документите, които ще се обработват;
-  дейността на фирмата - услуги, производство, търговия;
-  наличието или липсата на регистрация по ЗДДС;
-  броя на банкови сметки, съответно броя на записи от тях;
-  наличието или липсата на сделки с контрагенти с ЕС или трети страни;
-  броя на наетите на трудов договор лица, наличието или липсата на граждански договори,    броя  самоосигуряващи се лица;
-  наличието на ДМА и НДМА;
-  възстановява ли фирмата ДДС и др.