ЦЕНИ

Месечната такса за абонаментно счетоводно обслужване се договаря предварително и  зависи от:
-  броя на документите, които ще се обработват;
-  дейността на фирмата - услуги, производство, търговия;
-  наличието или липсата на регистрация по ЗДДС;
-  броя на банкови сметки, съответно броя на записи от тях;
-  наличието или липсата на сделки с контрагенти с ЕС или трети страни;
-  броя на наетите на трудов договор лица, наличието или липсата на граждански договори,    броя  самоосигуряващи се лица;
-  наличието на ДМА и НДМА;
-  възстановява ли фирмата ДДС и др.

Например:

КРИТЕРИИ

За фирми, които не са регистрирани по ЗДДС

За фирми регистрирани
по ЗДДС

Вид дейност Търговия Търговия Търговия
Брой документи до 100 до 100 до 100
Брой банкови сметки 1 1 1
Брой наети или самоосигуряващи се лица до 3 до 3 до 3
ДМА няма 1 1
Сделки с  контрагенти с ЕС няма няма да
Интрастат няма няма до 10 записа

ЦЕНА:

90,00 лв.

170,00 лв.

400,00 лв.