СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

- Абонаментно счетоводно обслужване:
включва гама от еднократни счетоводни услуги, които зависят от спецификата на дейността, по предварително договорена месечна цена.

- Еднократни счетоводни услуги:
   1. Подаване на регистри по ЗДДС.
   2. Водене на личен състав и ТРЗ.
   3. Годишно счетоводно приключване.
   4. Съставяне и подаване на ГДД на физически и юридически лица.
   5. Съставяне на статистически отчети.
   6. Интрастат, ВОП, ВОД, както и други регистри свързани със специфични  сделки с контрагенти от ЕС.
   7. Данъчни и осигурителни консултации и др.

- Услуги, свързани с Търговски регистър към Агенция по вписванията:
  1. Регистрации на фирми - ЕТ, ООД, ЕООД, и др.
  2. Промяна на управител/и-собственик или на някакво обстоятелство на ЕООД, ООД и др.
  3. Публикуване на ГФО по електронен път, съответно подготовка на документите за това.

- Други услуги:
   1. Изготвяне на договори за наем и др.
   2. Електронно банкиране.
   3. Превод на фактури и счетоводни документи от и на испански език.
   4. Други при запитване...